Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

23
Лют

Кафедра історії України, політології та права

Викладання суспільних наук розпочалося в 1945 р., коли було засновано загальноуніверситетську суспільну кафедру, пізніше вона стала називатися кафедрою марксизму-ленінізму, а в 70-х роках XX ст. з неї виділилася кафедра історії КПРС.

У різні роки кафедру очолювали доценти К.Г. Коковський, В.Д. Демиденко, В.М. Чуприна, А.П. Ігнатенко. 3 1982 р. кафедру очолює д-р історичних наук, проф. В.О.Кондратюк, автор 150 наукових праць, відмінник освіти України.

Кафедру політології очолювали доц. М.М.Верніков, проф. В.М.Свінцицький, доц. В.Д.Мазур, доц. Б.А.Стеблич, проф. О.Ю.Тарасов і проф. С.П.Павлюк.

У листопаді 1990 р. на базі кафедри політичної історії XX ст. створено кафедру історії України. Це було зумовлено потребою часу. 16 липня 1990р. Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Відповідно до цих обставин виникла потреба (вслід за бажанням людей) у науковому вивченні і викладанні в університеті гуманітарних дисциплін, у тому числі історії України. У стислі терміни викладачі і студенти були забезпечені новими підручниками, посібниками і довідниками з історії України, насамперед працями істориків минулого – М. Аркаса, М. Грушевського, Д. Дорошенка, О. Єфименко, І. Крип’якевича, а також популярними курсами вчених української діаспори, зокрема – А.Жуковського, Н. Полонської-Василенко, О. Субтельного. Вживалися заходи щодо переспеціалізації і перепідготовки науково-педагогічних кадрів. Визначено невеликий обсяг годин (108), частина якого призначена для самостійної роботи.

В основу навчальної програми було покладено нарешті не класовий, а державницький підхід до розвитку національної самосвідомості майбутніх спеціалістів, виховання патріотичних і морально-естетичних переконань фахівця, причетності до тисячолітньої історії українського народу. Запроваджені спецкурси за вибором студентів, зокрема: “Історія української державності”, “Національно-визвольний рух у Західній Україні в XX ст.”, “Історія української еміграції”, “Україна в історії міжнародних відносин”.

З метою формування у студентської молоді громадянської зрілості і відповідального ставлення до своїх конституційних обов’язків, втілення на практиці законів України, підвищення правосвідомості та правової культури на кафедрі з 1997 р. запроваджено викладання низки правничих дисциплін, серед них: основи конституційного права України, основи права України, трудове, підприємницьке, екологічне, фінансове право, господарське законодавство. Правові знання – життєва та професійна необхідність для майбутніх працівників виробництва.

При черговій реорганізації кафедр соціально-гуманітарних дисциплін у липні 2003 р. до кафедри історії України було приєднано кафедру політології, яка забезпечувала викладання політології і релігієзнавства. Невдовзі після того, вона отримала назву: “Кафедра історії та політології”, а в наш час називається: “Кафедра історії України, політології та права”.

Кафедра здійснює викладання гуманітарних дисциплін на всіх інститутах університету і забезпечує більш високий рівень знань, історичного та політологічного мислення, правової підготовки студентів.

Викладачі кафедри проводять плідну науково-дослідну роботу. Центральною проблемою наукових досліджень є державотворення України, зокрема національно-визвольний рух, діяльність політичних партій Західної України в 20-30 рр. ХХ ст., історія українського парламентаризму на Західній Україні в міжвоєнний період, розвиток політичної думки в Україні та правознавства тощо. Викладачі-політологи брали участь у таких міжнародних проектах як “Енциклопедія українознавства”, “Церква і соціальні проблеми”, у виданні посібника “Українське народознавство” та ін.

На кафедрі в різні роки працювали викладачі-професіонали, доценти С.І.Васюта, В.О.Гавриленко, І.П.Голубченко, М.І.Гайковський, М.К.Дишев, С.І.Дорошенко, В.Н.Кравченко, Г.Ф.Марискевич, П.О.Сауляк, Л.П.Шлемкевич; ст. викладачі Р.Б.Щедрій, Т.Я.Довгий, О.В.Омельченко; асистент О.О.Ткаченко та багато інших.

У зв’язку з радикальними змінами, що відбуваються в Україні, впровадження нової гуманітарної освіти висуваються високі вимоги до підготовки і виховання кадрів-гуманітаріїв. Сьогодні на кафедрі працюють викладачі, які намагаються професіоналізм поєднувати з високими морально-етичними якостями особистості.

Залиште коментар

Ви повинні зареєструватись для того, щоб мати можливість додавати коментарі.

Поставте будь-яке наше посилання у себе на сайті і пришліть його нам по e-mail і ми поставимо Ваше посилання у нас.

© 2016 Неофіційний сайт НЛТУУ (Національний лісотехнічний університет України)

При копіюванні матеріалів посилання на сайт nltuu.com.ua є обов'язковим